Algemene Voorwaarden SeeFeel

SeeFeel

Eigenaar: Rachel Lourens

Postadres: Brunelsingel 126, 6841KB, Arnhem

K.V.K. 76959961

Datum: 14-02-2023

Artikel 1 Definities

1.1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

SeeFeel: het kledingmerk SeeFeel, gevestigd in Apeldoorn, met als eigenaar Rachel Lourens, met Deventer als postadres, die in deze Algemene Voorwaarden als SeeFeel worden aangeduid.

Wederpartij: een opdrachtgever of klant die zowel particulier als zakelijk kan zijn.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn via internet te raadplegen, zie: https://seefeel.nl/algemene-voorwaarden, deze zullen ook op verzoek worden toegestuurd.

2.2. Het kopen van een SeeFeel product of uitvaardigen van een opdracht houdt in dat de Wederpartij de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

2.3. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor ieder product, iedere opdracht en overeenkomst tussen SeeFeel en de Wederpartij, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.4. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 3 Product

3.1. Omdat SeeFeel werkt met duurzame stoffen van leveranciers uit Denemarken kan het gebeuren dat bepaalde stoffen niet langer op voorraad zijn. SeeFeel zal dan een alternatieve stof uitzoeken en aanbieden. De Wederpartij mag deze goed- of afkeuren. In het geval van afkeuring is het mogelijk om de bestelling te annuleren.

3.2. De foto’s op de website en in de webshop zijn bedoeld om de kledingstukken naar waarheid af te beelden. Aangezien schermen van laptops en telefoons kunnen verschillen kan het zijn dat de kleur toch niet helemaal overeenkomt met de ware kleur van het product.

3.3. SeeFeel werkt met kwalitatief hoogwaardige ecologische stoffen. Elke 10 meter die er bij de stofleverancier af wordt genomen is met een ander verfbad gekleurd, hierdoor kan het gebeuren dat er een kleurverschil tussen twee dezelfde artikelen ontstaat.

3.4. SeeFeel is niet aansprakelijk als de Wederpartij niet het ingenaaide waslabel aanhoudt bij het zorgen voor het product (bijvoorbeeld door het verkeerd wassen, drogen, strijken, chemisch reinigen van het product).

Artikel 4 Prijzen

4.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2. Betaling via de webshop wordt gedaan via iDEAL en dient te geschieden op het moment dat er een product wordt besteld. SeeFeel biedt geen AfterPay aan.

Artikel 5 Proces van bestellen

5.1. SeeFeel levert zo mogelijk uit voorraad. Om duurzaamheidsredenen laat SeeFeel in kleine aantallen produceren. Omdat SeeFeel een kleine voorraad heeft, kan het voorkomen dat een kledingstuk of maat niet voorradig is en kan het een aantal weken (niet meer dan een maand) duren voordat het kledingstuk weer voorradig is. Als een product niet op voorraad is, geeft SeeFeel de mogelijkheid om een pre-order te plaatsen. SeeFeel de Wederpartij direct op de hoogte houden van de stappen in het productieproces en de levertijd. Zodra de levertijd bekend is, heeft de Wederpartij het recht om de pre-order binnen tien dagen te annuleren. De tien dagen gaan in op de dag dat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de levertijd.

5.2. Om een bestelling te plaatsen is de Wederpartij verplicht om alle relevante informatie voor verzending te geven. Dat wil zeggen: de juiste naam; het juiste adres en emailadres. Als de Wederpartij deze informatie niet juist heeft weergegeven, is SeeFeel niet aansprakelijk voor het verkeerd leveren van het product.

5.3. Als de bestelling is gedaan, zal deze worden verzonden. Voor adressen binnen Nederland is de verwachtte levertijd 1-5 werkdagen mits voorradig (daarbij worden niet de wettelijke vakantiedagen gerekend).  Voor verzending buiten Nederland is de verwachtte levertijd 2-10 werkdagen. Dit zijn geschatte levertijden en kunnen afwijken. De kosten voor verzending bedragen €6,95 binnen Nederland.

Artikel 6 Annuleren en retourneren

6.1. Als de bestelling geplaatst wordt, heeft de Wederpartij recht om binnen 5 dagen de bestelling te annuleren zolang deze nog niet verstuurd is, of productie gestart is. Dit kan door een mail te sturen naar info@seefeel.nl.

6.2. Zodra het product ontvangen is, gaat er een bedenktermijn in van 14 dagen. Binnen deze 14 dagen heeft de Wederpartij het recht om de producten zonder reden te retourneren. De verzendkosten voor het retourneren is voor de Wederpartij. Als de 14 dagen voorbij zijn, is het niet meer mogelijk om de producten zonder reden te retourneren.

6.3. De Wederpartij heeft één jaar garantie op de producten van SeeFeel. Als er binnen dit jaar klachten optreden over een product van SeeFeel, kan er contact opgenomen worden door te mailen naar info@seefeel.nl met de klacht. Dan zullen wij de klacht onder revisie nemen en besluiten of de Wederpartij in aanmerking komt voor een terug storting van het aankoopbedrag of herstel van het product. 

6.4. Het is niet mogelijk om een kledingstuk dat voor de Wederpartij op maat gemaakt is te retourneren.

6.5. Retourneren kan door het retourformulier van de website te downloaden en in te vullen. Deze moet bij het te retourneren product verstuurd worden. Retourneren kan naar:

SeeFeel

t.a.v Rachel Lourens

Brunelsingel 126

6841 KB

Arnhem

6.6. SeeFeel is niet verantwoordelijk voor het verzenden en juist leveren van een retour. SeeFeel zal een bevestiging geven zodra de retour ontvangen is. Dan zal het aankoopbedrag binnen 5 werkdagen terug gestort worden op het rekeningnummer van de Wederpartij. Als na zeven dagen het bedrag nog niet op de rekening van de Wederpartij staat, dient de Wederpartij contact op te nemen met SeeFeel.

6.7. Een retour wordt niet geaccepteerd als het niet voldoet aan de volgende eisen:

               – het product moet in de originele staat geretourneerd worden;

               – het product moet schoon zijn en geen make-up of lichaamsgeuren bevatten;

               – het product mag niet gewassen zijn of naar de wasserij zijn gebracht;

               – het product mag in geen enkele manier zijn aangepast;

               – het product moet alle originele kaartjes, labels en bedrukkingen bevatten.      

6.8. Een product mag binnen 14 dagen geruild worden voor een andere maat of een ander product. De Wederpartij krijgt de mogelijkheid om de kleding van SeeFeel in het atelier te komen passen. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden door te mailen naar info@seefeel.nl.

Artikel 7 Intellectueel eigendom

7.1. De door SeeFeel gehanteerde handelsnamen, merktekens, merkaanduidingen, afbeeldingen, dessins, ontwerpen en schetsen zijn beschermd en mogen uitsluitend door SeeFeel of door haar aangegeven derden met de voor de partij geldende beperkingen worden gehanteerd.

7.2. De inhoud van de SeeFeel website, inclusief beeldmateriaal en tekst, is het eigendom van SeeFeel en worden beschermd door relevante wetgeving. Het is niet toegestaan om inhoud van de website te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder geschreven toestemming van SeeFeel. Het is wel toegestaan om deze inhoud te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.

7.3. Het is niet toegestaan om de contactinformatie op deze website te gebruiken voor iets anders dan de gebruikelijke doeleinden.

7.4. Het is niet toegestaan om de juiste werking van de website op enige wijze te belemmeren.

7.5. Het is niet toegestaan om de door SeeFeel gemaakte ontwerpen of (technische) ontwikkelingen zonder schriftelijke toestemming te kopiëren voor eigen of commercieel gebruik. Dit omvat onder andere schetsen, tekeningen, patronen, stofstalen, stofbewerkingstechnieken en innovatieve details bedacht door SeeFeel.

7.6. Bij overtreding van deze artikelen wordt een boete van €500 in rekening gebracht bij de overtreder.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1. SeeFeel is niet aansprakelijk voor door de Wederpartij geleden en te lijden schade, tenzij de geldende wettelijke regelingen en/of de onderhavige voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen.

8.2. SeeFeel is slechts aansprakelijk indien en voor zover er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van SeeFeel. Het recht op schadevergoeding door SeeFeel is te allen tijde beperkt tot personen- en zaakschade. In het bijzonder is de vergoeding van gevolgschade door SeeFeel uitgesloten.

8.3. SeeFeel is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door derden in opdracht van SeeFeel ten behoeve van de wederpartij verleende diensten of geleverde zaken, verstelde kleding of andere materialen.

Artikel 9 Overmacht

9.1. SeeFeel heeft het recht om, in geval van overmacht, de levering van de bestelling uit te stellen of te annuleren. Dit zal SeeFeel schriftelijk mee delen aan de Wederpartij, zonder dat SeeFeel enige schadevergoeding hoeft te betalen, tenzij dit in alle redelijkheid aanvaardbaar is.

9.2. Onder overmacht wordt verstaan: iedere tekortkoming die niet aan SeeFeel kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het rechtsverkeer geldende opvattingen voor haar rekening behoort te komen.

Artikel 10 Garantie

10.1. SeeFeel staat in voor de kwaliteit van haar producten en geleverde diensten. SeeFeel verleent daarom garantie op de door haar geleverde producten. De garantie geldt gedurende 12 kalendermaanden vanaf de datum van levering. De garantie omvat herstel of vervanging van het product.

10.2. De Wederpartij maakt een melding van de klacht en SeeFeel zal dan de klacht onder revisie nemen om te bepalen of de garantie zal bestaan uit herstelwerkzaamheden aan het product of het vervangen van het product.

10.3. SeeFeel verleent garantie op de producten alleen als aan de volgende garantievoorwaarden is voldaan:

a) de door SeeFeel SeeFeel wasadviezen inzake het voorkomen en tegengaan van het krimpen, herat optreden van kleurverschillen of andere verwering en slijtage van de kleding en/of materialen.

in geval van maatwerk geldt daarnaast:

b) de Wederpartij gaat akkoord met de door SeeFeel gemaakte herstellingen/aanpassingen aan het product, of het ontwerp van het product.

10.4. Aanspraken op garantie worden niet erkend als het product voor andere dan de normale doeleinden worden gebruikt of op een nadelige wijze behandeld of onderhouden is.

10.5. Als de Wederpartij zelf het product gaat herstellen, zal SeeFeel geen garantieaanspraken erkennen.

Hieronder te downloaden: